Myndighet

Se myndig för en persons egenskap att vara myndig. En myndighet är en institution som är del av den offentliga förvaltningen eller rättskipningen.